fbpx

Regulamin Wataha Tatry

Postanowienia ogólne:

1. Przed dokonaniem rezerwacji klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Niezależnie od powyższego dokonanie rezerwacji przez klienta i/lub zakupu usługi jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez niego z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień bez zastrzeżeń.

2. Klient dokonujący rezerwacji ma obowiązek poinformować osoby towarzyszące, które również będą obecne na umówionym spotkaniu o postanowieniach niniejszego regulaminu.

3. Klient odpowiada za prawidłowość i zgodność danych osobowych podanych podczas rezerwacji. Organizator ma prawo odmówić dokonania rezerwacji w przypadku stwierdzenia niezgodności danych.

4. Złożenie rezerwacji możliwe jest w zakładce rezerwacja pod adresem strony internetowej: www.wataha-tatry.pl

5. Klient, który złożył rezerwację, otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu rezerwacji.

6. Wataha Tatry nie jest w żaden sposób zobowiązana do przyjęcia rezerwacji klienta.

7.  Z atrakcji mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

8. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci i są zobowiązani do nadzoru i pieczy nad swoimi podopiecznymi przez cały okres pobytu na terenie Wataha Tatry. Apelujemy do rodziców, opiekunów prawnych i opiekunów grup zorganizowanych o staranne wypełnianie spoczywającego na nich obowiązku nadzoru nad osobami znajdującymi się pod ich opieką.

9. Osoby obciążone kontuzjami, alergiami oraz chorobami, cierpiące na zakłócenia pracy serca i obiegu krwi itp. oraz kobiety w ciąży wchodzą na teren Wataha Tatry i korzystają z jego atrakcji na własną odpowiedzialność.

10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek niedostosowania się do regulaminu korzystania z poszczególnych atrakcji, pomimo upomnienia przez personel oraz za szkody powstałe na skutek własnego niedbalstwa, winy, bądź działania umyślnego. Wataha Tatry ma prawo do usunięcia z terenu bez rekompensaty osób nieprzestrzegających postanowień niniejszego Regulaminu pomimo upomnienia w tej materii przez personel, jak również osób których zachowanie zagraża bezpieczeństwu tej osoby, psów lub innych użytkowników.

Zasady dotyczące placu i przebiegu atrakcji:

1. Wataha Tatry nie posiada własnego parkingu, na naszym terenie obowiązują przepisy i znaki drogowe polskiego Kodeksu Ruchu Drogowego. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie  na przewidzianych do tego celu miejscach parkingowych. Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym, powodujący utrudnienia w ruchu, zostanie usunięty na koszt i ryzyko właściciela.

2. Przy korzystaniu z przejazdów psim zaprzęgiem obowiązują ograniczenia wagowe, z jednego przejazdu mogą skorzystać osoby o łącznej wadze do 100kg. Nieprzestrzeganie ograniczeń w przypadku wątpliwości personelu grozi odmówieniem skorzystania z atrakcji.

3. Prosimy o wyrozumiałość w stosunku do psów, są to istoty czujące i samodzielnie myślące, mające uzasadnione prawo do zmian nastroju.

4. Zabrania się przyprowadzania na plac Wataha Tatry własnych zwierząt.

5. Na terenie Wataha Tatry zabrania się wspinania i przechodzenia przez barierki, blokady, płoty oraz taśmy.

6. Zabrania się głaskania oraz dokarmiania psów bez zgody personelu.

7. Zabrania się drażnienia, niepokojenia oraz samodzielnego odpinania psów. 

8. Na terenie Wataha Tatry obowiązuje zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych.

9. Wataha Tatry zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania z powodu niesprzyjających warunków pogodowych oraz sytuacji awaryjnych, jak również do zamiany sanek na wózek w przypadku całkowitego braku okrywy śnieżnej.

10.  Prosimy o punktualność ! (nie spóźnianie się oraz nie przychodzenie przed umówionym czasem) – personel oraz psy będą do Państwa dyspozycji w umówionym czasie.

11. Spóźnienie powyżej 10 min skutkuje niezrealizowaniem całości umówionego spotkania lub w przypadku dużych opóźnień jego odwołaniem.

12. Podany czas trwania atrakcji jest czasem orientacyjnym.

13. Atrakcje odbywają się na świeżym powietrzu. Wataha Tatry nie zapewnia klientom odzieży ochronnej czy grzewczej. Należy ubrać się odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych.

14. Przełożenie umówionego spotkania jest możliwe wyłącznie przy dostępności innych terminów oraz powinno być dokonane nie później, niż 2 dni przed umówionym spotkaniem.

15.  Wataha Tatry nie odpowiada za rzeczy należące do klientów.

16. W trakcie spotkania klienci mogą używać aparatów fotograficznych, kamer, telefonów itp.  na własną odpowiedzialność oraz nie utrudniając przy tym pracy personelu. Zdjęcia psów należy wykonywać bez flesza.

17.  O ilości psów oraz ich doborze w trakcie spotkania decyduje personel.

Warunki spotkania oraz płatności:

1. Korzystanie z atrakcji  Wataha Tatry odbywa się wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji spotkania.

2. Płatność za spotkanie musi zostać dokonana przed rozpoczęciem spotkania gotówką, ważnym voucherem lub poprzez wcześniejsze zaksięgowanie płatności przelewem bankowym na rachunku bankowym Wataha Tatry.

3. Z wykupionego vouchera można skorzystać wyłącznie w terminie jego ważności oraz po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji spotkania.

4. Wataha Tatry nie zwraca kosztów poniesionych za atrakcję w przypadku rezygnacji  przez klienta z dalszego udziału  w spotkaniu.

5. W przypadku rezygnacji klienta ze spotkania na 3 dni i w dniu spotkania, klient ponosi koszty w wysokości 100% całości kosztów umówionego spotkania.

6. Przy rezerwacjach dotyczących terminu 30 dni w przód wymagana jest zaliczka w wysokości min. 50% całości kosztów spotkania. Dokonana rezerwacja jest rezerwacją wstępną i ważna jest 3 dni robocze od momentu zgłoszenia. W tym czasie klient zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki na rachunek bankowy Wataha Tatry. Po zaksięgowaniu zaliczki na rachunku bankowym Wataha Tatry rezerwacja zostaje ostatecznie potwierdzona i na podany w trakcie rezerwacji adres e-mail zostaje wygenerowana wiadomość z potwierdzeniem.

7. Przy rezerwacjach terminu eventów, kuligów lub skuterów śnieżnych każdorazowo wymagana jest zaliczka w wysokości min. 50% całości kosztów spotkania. Dokonana rezerwacja jest rezerwacją wstępną i ważna jest 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. W tym czasie klient zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki na rachunek bankowy Wataha Tatry. Po zaksięgowaniu zaliczki na rachunku bankowym Wataha Tatry rezerwacja zostaje ostatecznie potwierdzona i na podany w trakcie rezerwacji adres e-mail zostaje wygenerowana wiadomość z potwierdzeniem.

8. W przypadku rezygnacji ze spotkania przez klienta, wpłacona zaliczka nie jest zwracana.

9. W przypadku konieczności odwołania spotkania przez Wataha Tatry, klientowi zostaje zaproponowany nowy termin spotkania lub wpłacona zaliczka zwracana jest na rachunek bankowy klienta.

10. Wataha Tatry nie udziela zniżek uczniom, studentom, seniorom, osobom niepełnosprawnym itp.

11. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na życzenie klienta. Klient ma obowiązek  poinformować o tym Wataha Tatry przy dokonywaniu rezerwacji terminu oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Fakturę VAT można odebrać w formie papierowej w trakcie umówionego spotkania lub odebrać ją drogą mailową.

Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Wataha Tatry.

3. Zaznaczenie opcji „zapoznałem się z Regulaminem” oznacza, iż klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości rezerwacji.